Thi xếp lớp tiếng Anh

B.H.M.S. đang hợp tác với testpodium để xác định trình độ tiếng Anh trực tuyến của bạn. Bạn chỉ cần làm theo các bước đơn giản dưới đây:

1. Truy cập www.testpodium.com or https://englishtest.duolingo.com

2. Tạo đăng nhập và mật khẩu của riêng bạn.

3. Chọn Kiểm tra cấp 2.

4. Hoàn thành bài kiểm tra trực tuyến (khoảng 35 phút)

5. Gửi trực tiếp kết quả kiểm tra cho B.H.M.S. (theo các trường đã đăng ký).

Khi nhận được kết quả kiểm tra của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong vòng 72 giờ để cung cấp cho bạn thông tin phản hồi về trình độ tiếng Anh của bạn và đủ điều kiện để đăng ký tại bất kỳ B.H.M.S. chương trình học tập.

Please note that as part of the visa application procedure your local Swiss Embassy requirements apply. In many cases, they will require an IELTS certification or other officially accepted English test result. Testpodium may not be recognized for these purposes. Please contact your local B.H.M.S. staff to confirm requirements in your region.