Chương trình Quản Trị Kinh doanh

Các chương trình quản trị kinh doanh tại B.H.M.S. cung cấp các kỹ năng quản lý cơ bản áp dụng trong thực tế mọi lĩnh vực nghề nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp chương trình Quản lý kinh doanh tại B.H.M.S. được trang bị một trình độ học vấn và kỹ năng hấp dẫn đối với các nhà tuyển dụng tiềm năng trong một loạt các lĩnh vực kinh doanh toàn cầu trong các lĩnh vực như bán hàng và tiếp thị quốc tế, tài chính và kiểm soát, ngân hàng, nhân sự, quản lý hoạt động, quản lý chuỗi cung ứng và các vị trí hành chính trong chính phủ và các tổ chức phi chính phủ.

Các Chương trình Quản lý Kinh doanh Toàn cầu sau đây có thể được hoàn thành tại B.H.M.S. ở Lucerne:

Chương trình đại học

Văn bằng Quản trị Kinh doanh & Khách sạn

Văn bằng Cao Đẳng về Quản trị Kinh doanh & Khách sạn

Văn bằng Cử nhân Quản lý Toàn cầu
 

Chương trình sau đại học

Văn bằng thạc sĩ M.Sc. Quản trị Kinh doanh Toàn cầu

Văn Bằng thạc sĩ kép MBA


Xin tìm hiểu thêm thông tin về các Chương trình Quản trị Nhà hàng Khách sạn hoặc Nghệ thuật Ẩm thực.

There are different options to get more information.

Get info