Higher Diploma in Business & Hospitality Management

Higher Diploma: Business & Hospitality Management (năm 2)

Năm thứ hai này cung cấp kiến thức cần thiết để tiếp tục sự nghiệp trong ngành du lịch toàn cầu, khách sạn và các lĩnh vực kinh doanh đa quốc gia khác. Sinh viên nâng cao hiểu biết và kỹ năng quản lý kinh doanh với các môn học bao gồm kế toán, bán hàng và tiếp thị cũng như quản lý nguồn nhân lực. Nó bao gồm một học kỳ 20 tuần cộng với 4 đến 6 tháng thực tập hưởng lương. Sau khi hoàn thành chương trình hai năm tại B.H.M.S., sinh viên có thể theo học A in Hotel & Hospitality Management or the BA in Global Business Management vào năm cuối.

Admission Requirements:

  • B.H.M.S. Diploma or equivalent
  • IELTS 5.5 or equivalent