Bachelor Degree in Culinary Arts

Năm thứ ba là năm hoàn tất bảng Cử nhân Nghệ thuật ẩm thực, chương trình xây dựng cho sinh viên các năng lực và kinh nghiệm ẩm thực hiện có để đào sâu và trau dồi các kỹ năng thực tế, lãnh đạo và kinh doanh. Điểm nổi bật của chương trình năm thứ ba này bao gồm quản lý liên ngành các hoạt động dịch vụ thực phẩm, bao gồm dịch vụ khách hàng, lập kế hoạch và quản lý tài nguyên. Phát triển sản phẩm mới, ẩm thực phân tử, ứng dụng công nghệ và quản lý đội ngũ nhà bếp, cung cấp việc học trong phòng lập để đạt được thành tưu cao nhất, kỹ năng tốt nhất trong nhiều lĩnh vực trước khi sinh viên đi thực tập năm cuối và tốt nghiệp.

Admission Requirement:

 • B.H.M.S. Higher Diploma or equivalent
 • IELTS 6.0 or equivalent

  Tháng 2Tháng 8

  Verlangen Sie unsere EU-Preise

  Bachelor Degree Hospitality / Business or Culinary

  1st Year Diploma

  Course Fee26'100
  Application Fee500
  Shared Standard Accommodation 13'600
  Meals Plan1'800
  Operating Expenses 22'500
  Total Fee CHF34'500

  2nd Year Higher Diploma

  Course Fee27'100
  Application Fee500
  Shared Standard Accommodation 13'600
  Meals Plan1'800
  Operating Expenses 22'500
  Total Fee CHF35'500

  3rd Year Bachelor Diploma

  Course Fee28'100
  Application Fee500
  Shared Standard Accommodation 13'600
  Meals Plan1'800
  Operating Expenses 22'500
  Total Fee CHF36'500

  M.SC. Dual Degree

  M.Sc. Dual Degree

  Course Fee28'100
  Application Fee500
  Shared Standard Accommodation 13'600
  Meals Plan1'800
  Operating Expenses 22'500
  Total Fee CHF36'500

  MBA Dual Degree

  MBA Dual Degree

  Course Fee31'100
  Application Fee500
  Shared Standard Accommodation 13'600
  Meals Plan1'800
  Operating Expenses 22'500
  Total Fee CHF39'500

  Combined M.Sc. - MBA Degrees

  Combined M.Sc.

  Course Fee44'400
  Application Fee500
  Shared Standard Accommodation 15'400
  Meals Plan2'700
  Operating Expenses 23'000
  Total Fee CHF56'000

  Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary

  PGD Hospitality/Culinary

  Course Fee27'100
  Application Fee500
  Shared Standard Accommodation 13'600
  Meals Plan1'800
  Operating Expenses 22'500
  Total Fee CHF35'500

  Graduate Certificate

  Graduate Certificate

  Course Fee16'700
  Application Fee -
  Shared Standard Accommodation 11'800
  Meals Plan900
  Operating Expenses 2500
  Total Fee CHF19'900

  English Program

  Preparatory English

  Course Fee5'600
  Application Fee -
  Shared Standard Accommodation 11'800
  Meals Plan900
  Operating Expenses 2500
  Total Fee CHF8'800
  Course Fee Application Fee Shared Standard Accom. 1 Meals Plan Operating Expenses2 Total Fee CHF
  Bachelor Degree Hospitality/Business or Culinary
  1st Year Diploma 26'100 500 3'600 1'800 2'500 34'500
  2nd Year Higher Diploma 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
  3rd Year Bachelor Degree 28'100 500 3'600 1'800 2'500 36'500
   
  M.SC. Dual Degree
  M.Sc. Dual Degree 28'100 500 3'600 1'800 2'500 36'500
   
  MBA Dual Degree
  MBA Dual Degree 31'100 500 3'600 1'800 2'500 39'500
   
  Combined M.Sc. - MBA Degrees
  Combined M.Sc. 44'400 500 5'400 2'700 3'000 56'000
   
  Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary
  PGD Hospitality/Culinary 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
   
  Graduate Certificate
  Graduate Certificate 16'700 - 1'800 900 500 19'900
   
  English Program
  Preparatory English 5'600 - 1'800 900 500 8'800

  Cử nhân nghệ thuật ẩm thực

  Năm thứ ba (năm cuối) của bằng Cử nhân về Nghệ thuật ẩm thực, xây dựng cho sinh viên các năng lực và kinh nghiệm ẩm thực hiện có để đào sâu và trau dồi các kỹ năng thực tế, lãnh đạo và kinh doanh. Điểm nổi bật của chương trình năm thứ ba này bao gồm quản lý liên ngành các hoạt động dịch vụ thực phẩm, bao gồm dịch vụ khách hàng, lập kế hoạch và quản lý tài nguyên. Phát triển sản phẩm mới, ẩm thực phân tử, ứng dụng công nghệ và đội ngũ quản lý trong phòng thí nghiệm nhà bếp cung cấp thành tựu cao nhất trong việc học trong nhiều lĩnh vực kỹ năng, trước khi sinh viên đi thực tập  và làm việc.