Hospitality Management Programs

Các chương trình quản lý khách sạn tại B.H.M.S. được thiết kế đặc biệt cho người trẻ tuổi và chuyên gia muốn tham gia vào lĩnh vực khách sạn và khách sạn quốc tế và những người khao khát có sự nghiệp quản lý trong lĩnh vực du lịch khách sạn.

Các khóa học khác nhau được đạo tạo tại B.H.M.S. hỗ trợ cho sinh viên một nền giáo dục học thuật chất lượng cao, bổ sung cho đào tạo năng lực cốt lõi nghề nghiệp. Điều này mang lại giá trị và uy tín đáng kể với các nhà tuyển dụng trên toàn thế giới. Việc này cũng có thể có lợi cho người tìm kiếm kiến thức chuyên ngành cần thiết khi xem xét mở doanh nghiệp của riêng họ.

Các chương trình Hospitalty Management sau đây có thể được hoàn thành tại Business and Hotel Management SchooL  B.H.M.S ở Lucerne:

Chương trình đại học

Diploma in Business & Hospitality Management

Higher Diploma in Business & Hospitality Management

Bachelor Degree in Hospitality Management
 

Chương trình sau đại học

Postgraduate Diploma in Hospitality Management

M.Sc. Degree in International Hospitality Business Management

Graduate Certificate in Hospitality Business Management

MBA Dual Degree


Xem thêm thông tin về Chương trình Global Business Management Programs hay Culinary Arts

There are different options to get more information.

Get info