Bằng Cử nhân Quản trị Nhà hàng Khách sạn

Bằng Cử nhân Quản trị Nhà hàng Khách sạn
(năm 3)

Chương trình Cử nhân về Quản lý Khách sạn và Khách sạn cung cấp cho tất cả sinh viên bằng cấp học thuật hấp dẫn thu hút các nhà tuyển dụng tiềm năng: các kỹ năng và khả năng làm việc quốc tế và một 'hộp công cụ" có thể được áp dụng cho hàng loạt các ngành nghề trong ngành khách sạn. Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành nhà quản lý thành đạt, có khả năng làm việc trong hàng loạt các doanh nghiệp công và tư bao gồm các cơ sở giải trí, khách sạn,khu giải trí, hội nghị, triển lãm và quản lý sự kiện.

Admission Requirements:

  • B.H.M.S. Higher Diploma or equivalent
  • IELTS 6.0 level or equivalent

Tháng 2Tháng 8Tháng 11

Bằng  thạc sĩ quản ltrị nhà hàng khách sạn

Chương trình Cử nhân Quản trị Nhà hàng  và Khách sạn cung cấp cho sinh viên một bằng cấp học thuật hấp dẫn các nhà tuyển dụng tiềm năng: các kỹ năng và khả năng làm việc quốc tế và một "hộp công cụ" có thể áp dụng cho một loạt các ngành nghề trong ngành dịch vụ. Sinh viên tốt nghiệp muốn có được một sự nghiệp quản lý khách sạn có thể trở thành người quản lý thành đạt, có khả năng làm việc trong các doanh nghiệp công và tư bao gồm các cơ sở giải trí, khách sạn, khu giải trí, hội nghị, triển lãm và quản lý sự kiện.