Diploma in Business & Hospitality Management

Diploma: Business & Hospitality Management

Chương trình một năm này được thiết kế cho những người đã hoàn thành cấp trung học và đang tìm kiếm một sự nghiệp trong ngành khách sạn / du lịch hoặc ngành kinh doanh quốc tế. Chương trình tập trung vào việc phát triển sự hiểu biết rộng về các khía cạnh hoạt động của ngành khách sạn quốc tế và xây dựng kiến thức về các nguyên tắc kinh doanh và quản lý quan trọng. Chương trình học gồm  kỳ học  20 tuần cộng với 4 - 6 tháng thực tập hưởng lương ở Thụy Sĩ hoặc ở nước ngoài.

Admission Requirements:

  • Secondary school's diploma
  • IELTS 5.0 or equivalent
  • Minimum 17 years of age

Tháng 1  Tháng 2  Tháng 4  Tháng 5  Tháng 7  Tháng 8  Tháng 9  Tháng 11 

Văn bằng Quản trị Nhà hàng Khách sạn

Chương trình một năm này được thiết kế cho những người đã hoàn thành giáo dục trung học và đang tìm kiếm một sự nghiệp trong ngành khách sạn / du lịch hoặc ngành kinh doanh quốc tế và muốn học tập tại Thụy Sĩ. Chương trình tập trung vào việc phát triển sự hiểu biết rộng về các khía cạnh hoạt động của ngành khách sạn quốc tế và xây dựng kiến ​​thức về các nguyên tắc kinh doanh và quản lý quan trọng. Nó bao gồm học kỳ 20 tuần và 4 đến 6 tháng thực tập hưởng lương ở Thụy Sĩ hoặc ở nước ngoài.