Chứng chỉ tốt nghiệp về Quản trị Kinh doanh Nhà hàng Khách sạn

Graduate Certificate dành cho các sinh viên không có bằng Cử nhân, lộ trình cho học thạc sĩ. Học sinh sẽ học 4 môn cốt lõi ở cấp độ nâng cao trong khoảng thời gian 3 tháng và sau khi hoàn thành thành sính viên có thẻ đăng ký theo học khóa M.Sc. International Hospitality Business Management hay  M.Sc. Global Business Management.

Admission Requirements

  • Associate Degree or equivalent
  • Minimum two years of full-time work experience
  • IELTS 6.0 level or equivalent

Tháng 2Tháng 5Tháng 8Tháng 11

Tuition Operating Expense1 Application Fee Academic Expense Accom.2 Meals Living Expense Total CHF
Bachelor Degree Hospitality/Business or Culinary
BA Degree 1st Year 27'600 2'500* 500 30'600 3'900 2'000 5'900 36'500
BA Degree 2nd Year 28'600 2'500* 500 31'600 3'900 2'000 5'900 37'500
BA Degree 3rd Year 29'600 2'500* 500 32'600 3'900 2'000 5'900 38'500
M.Sc. Dual Degree
M.Sc. Degree 29'600 2'500 500 32'600 3'900 2'000 5'900 38'500
MBA with Specialisation
MBA Degree 32'600 2'500 500 35'600 3'900 2'000 5'900 41'500
M.Sc. + MBA
M.Sc. + MBA 43'400 3'250 500 47'150 5'850 3'000 8'850 56'000
Postgraduate Diploma Hospitality/Culinary
Postgraduate Diploma 28'600 2'500* 500 31'600 3'900 2'000 5'900 37'500
Graduate Certificate
Graduate Certificate 15'700 750 500 16'950 1'950 1'000 2'950 19'900
Pastry, Chocolate & Bakery
Pastry, Chocolate & Bakery 1st Year 27600 2'500* 500 30'600 3'900 2'000 5'900 36'500
Pastry, Chocolate & Bakery 2nd Year 28'600 2'500* 500 31'600 3'900 2'000 5'900 37'500
Short Courses (10 weeks)
Certificate Culinary Operations 14'700 750 500 15'900 1'950 1'000 2'950 18'900
Advanced Certificate Culinary Arts 14'700 750 500 15'900 1'950 1'000 2'950 18'900
Certificate Pastry, Chocolate & Bakery 14'700 750 500 15'900 1'950 1'000 2'950 18'900
Advanced Certificate Pastry, Chocolate & Bakery 14'700 750 500 15'900 1'950 1'000 2'950 18'900
Preparatory English
Preparatory English 5'200 750 5'950 1'950 1'000 2'950 8'900

Chứng chỉ tốt nghiệp

Chứng chỉ tốt nghiệp cung cấp cho các ứng viên không có bằng Cử nhân, lộ trình tiếp theo cho các chương trình thạc sĩ . Học sinh sẽ học 4 môn cốt lõi ở cấp độ nâng cao trong khoảng thời gian 3 tháng và sau khi hoàn thành chuyển tiếp lên khóa thạc sĩ Quản trị  kinh doanh nhà hàng khách sạn quốc tế hoặc thạc sĩ Quản trị kinh doanh toàn cầu.