Bằng Thạc sĩ M.Sc. Quản lý Kinh doanh Toàn cầu

Tổng quan chương trình
Bậc thạc sĩ trong Quản lý kinh doanh toàn cầu dành cho sinh viên có bằng cử nhân, có hoặc không có kinh nghiệm chuyên môn. Chương trình cung cấp sự hiểu biết về quản lý kinh tế và con người trong môi trường toàn cầu và chuyển động nhanh ngày nay. Nó cung cấp một trình độ học vấn cao và sáng tạo để cho phép sinh viên có được các kỹ năng và kỷ luật cho các vị trí là người quản lý trong lĩnh vực dịch vụ hoặc trong một phạm vi rộng của các ngành công nghiệp khác.

Admission Requirements

  • Bachelor Degree in any discipline, or B.H.M.S. PG Diploma, or RGU Graduate Certificate
  • IELTS 6.0 or equivalent

Tháng 2Tháng 5Tháng 8Tháng 11

Tuition Operating Expense1 Application Fee Academic Expense Accom.2 Meals Living Expense Total CHF
Bachelor Degree Hospitality/Business or Culinary
BA Degree 1st Year 27'600 2'500* 500 30'600 3'900 2'000 5'900 36'500
BA Degree 2nd Year 28'600 2'500* 500 31'600 3'900 2'000 5'900 37'500
BA Degree 3rd Year 29'600 2'500* 500 32'600 3'900 2'000 5'900 38'500
M.Sc. Dual Degree
M.Sc. Degree 29'600 2'500 500 32'600 3'900 2'000 5'900 38'500
MBA with Specialisation
MBA Degree 32'600 2'500 500 35'600 3'900 2'000 5'900 41'500
M.Sc. + MBA
M.Sc. + MBA 43'400 3'250 500 47'150 5'850 3'000 8'850 56'000
Postgraduate Diploma Hospitality/Culinary
Postgraduate Diploma 28'600 2'500* 500 31'600 3'900 2'000 5'900 37'500
Graduate Certificate
Graduate Certificate 15'700 750 500 16'950 1'950 1'000 2'950 19'900
Pastry, Chocolate & Bakery
Pastry, Chocolate & Bakery 1st Year 27600 2'500* 500 30'600 3'900 2'000 5'900 36'500
Pastry, Chocolate & Bakery 2nd Year 28'600 2'500* 500 31'600 3'900 2'000 5'900 37'500
Short Courses (10 weeks)
Certificate Culinary Operations 14'700 750 500 15'900 1'950 1'000 2'950 18'900
Advanced Certificate Culinary Arts 14'700 750 500 15'900 1'950 1'000 2'950 18'900
Certificate Pastry, Chocolate & Bakery 14'700 750 500 15'900 1'950 1'000 2'950 18'900
Advanced Certificate Pastry, Chocolate & Bakery 14'700 750 500 15'900 1'950 1'000 2'950 18'900
Preparatory English
Preparatory English 5'200 750 5'950 1'950 1'000 2'950 8'900

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Toàn cầu

Chương trình thạc sĩ được thiết kế để cho phép sinh viên tốt nghiệp cơ hội nâng cao kiến thức và khả năng kinh doanh của họ với trình độ chuyên môn cao hơn có thể đẩy nhanh tiến trình nghề nghiệp. Học sinh sẽ được tiếp xúc với nhiều nghiên cứu thực tế của ngành và khái niệm kinh doanh để phát triển kiến thức và năng lực cần thiết cho sự nghiệp thành công trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ.